درباره‌‌ی آبادي

پاره نخست كتاب آبادي شامل دو داستان فلم و يولا مي‌شود كه روايتي است از چگونگي راه يافتن خانواده اسناپس به آبادي و ريشه دواندن آن‌ها. تا پيش از آن‌ها آبادي مظهر خير و راستي تمام عيار بود و مانند هر جماعت انساني ديگري از همه خصايص نيك و بد آدمي بهره‌اي داشت؛ ولي با ورود اسناپس‌ها و به ويژه فلم اسناپس، شعر به تمامي رخ مي‌نمايد و چنان مي‌شود كه انگار هر چيزي و هر كسي در قياس با سناپس‌ها آدمي است نيكوكار. روان آدمي و اثرپذيري‌اش از شرايط اجتماعي و حرص و آز برآمده از نظام اقتصادي، و خواست اين كه به هر بهايي از نردبان اجتماعي - اقتصادي بالا رفت جان‌مايه اين داستان‌ها است.

آخرین محصولات مشاهده شده