تئوري انتخاب

Choice theory

درباره‌‌ی تئوري انتخاب

کتاب تئوري انتخاب يکي از بهترين نوشته‌هاي «ويليام گلاسر» روانپزشک پيشرو است. «علي صاحبي» (مترجم) درباره‌ي «تئوري انتخاب مي‌نويسد: به طور کلي تئوري انتخاب توضيح مي دهد که افراد چرا و چگونه رفتار مي کنند. اين تئوري شيوه کارکرد مغز آدمي را براي صدور رفتار تبيين مي کند. تئوري انتخاب معتقد است هر آن‌چه از ما سر مي‌زند يک رفتار است: و همه رفتارها: 1. از درون ما برانگيخته مي شوند و معطوف به هدفي‌اند. 2. هدف هر رفتار، ارضاي يکي از پنج نياز اساسي ماست: 1. عشق و احساس تعلق 2. قدرت 3. تفريح 4. آزادي 5. بقا و زنده‌ماندن تئوري انتخاب معتقد است هنگامي‌که افراد در ارضاي نيازهاي خود ناکام مي‌شوند، دست به رفتار مي‌زنند. يعني رفتار و عمل خاصي را انتخاب مي کنند تا شايد بدان وسيله نيازشان را برآورده کنند. اين رفتار، هدف‌مند است و هدفش ارضاي نياز مورد نظر است.

آخرین محصولات مشاهده شده