درباره‌‌ی ماز (3 تا 6 سالگي)

حل کردن يک ماز ترکيبي است از مهارت‌هاي جستجو،دقت و دست ورزي .اين موضوع سبب شگل‌گيري حل مسئله در کودک مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده