درباره‌‌ی كوسه مالديو

ديرگاه شب كه در ننوي خود آرميده بودم، همچنان صداي حركت آرام اين سه غريبه وزين را بر عرشه تنگ كشتي مي‌شنيدم. درجه حماقت يا عزم راسخ آن‌ها بسي غريب بود... اين مجموعه، شامل آثار كوتاه و كمتر چاپ ‌شده يا كمتر ديده ‌شده نويسندگان بزرگ جهان است.

آخرین محصولات مشاهده شده