درباره‌‌ی عجوزك و عياران برگرفته از 1001 شب (شب 699 تا 719)

بديهي است قصه‌هاي هزار و يك شب هنجارهاي هزار و يك شبي دارد و تا حدودي كه به اصالت و كيفيت اثر آسيب نرسد ويراسته شده است. اما آن‌چه در قصه‌هاي هزار و يك شب مهم است همانا اصل و ذات روايت‌گري است كه ذهن و خيال خواننده را جذب خود مي‌كند كه يعني بيا همراه خيال‌پردازي‌هايم با من هم‌سفر شو:خاصه با نثر زيباي زنده‌ياد عبداللطيف طسوجي كه از ساخت و بافت عبارات و به كار بستن واژه‌هايي خاص مي‌برد كه از خراسان باشد و اين دريافت بي‌هيچ نشانه‌اي آوردم كه بيزارم از تعصبات و داده‌هاي ناخوشايند آن. زيرا باور دارم كه زبان‌فارسي فرايند زبان و گويش‌هاي همه‌ي مردمان و اقوام ايراني است و چنين‌باد.

آخرین محصولات مشاهده شده