كارما

Karma

درباره‌‌ی كارما

کتاب «کارما» اثر «دو زانتاماتا» يکي از جمله کتاب‌هاي قوانين معنوي موفقيت است. رايج‌ترين تعريف کارما اين است: «هرچه صادر مي شود دريافت مي‌شود.» يا چيزي که انجام مي‌دهيد به شما باز مي‌گردد خوب يا بد. اين درواقع يکي از دوازده قانون کارما و البته قانون اصلي است: «هرچه بکاري همان را درو مي کني.» کارما به معني زيست‌کار يا عملکرد فرد در زندگي است و اين عملکردها ذاتا و به‌طور خودکار نتايجي در اين زندگي و زندگي بعد به‌دنبال دارند. در باور هندوان و بوداييان، بر اثر کردارهاي فرد يا کارما، نيرويي ايجاد مي‌شود که چگونگي آن فرد را در اين زندگي و زندگي‌هاي بعدي‌اش مشخص مي‌کند. در اين کتاب با يازده قانون ديگر کارما و هم‌چنين چگونگي کارکرد اين قوانين آشنا مي شويد.

آخرین محصولات مشاهده شده