سيري در اديان جهان

درباره‌‌ی سيري در اديان جهان

در دنياي امروز نياز فزاينده‌اي به دانش آسان‌فهم و قابل اعتماد از اديان جهان احساس مي‌شود. دين در طول تاريخ نه تنها به پايه‌ريزي تمدن‌ها ياري رسانده بلكه بي‌واسطه تاثير خود را بر مناسبات بين‌المللي معاصر و رويداد‌هاي مهم به جا نهاده است. كتاب حاضر به تصاوير رنگي، نقشه و نمودار مزين شده كه خواننده را در شناخت بهتر اديان و باورهاي مردم جهان ياري‌رسان است.

آخرین محصولات مشاهده شده