در كشاكش دين و دولت

درباره‌‌ی در كشاكش دين و دولت

كتاب حاضر حاصل طرح پژوهشي علمي _ انتقادي‌اي است در باب دين و دولت و رابطه آن‌ها در ايران بعد از اسلام (موضوعات بسيار حساس كه ايران هنوز در تقلاست تا از پيچ و خم آن راهي بجويد.) اين مجموعه با گزارشي فشرده از دوران سي ساله پس از رحلت پيامبر اكرم آغاز مي‌شود و مي‌كوشد با دقت در مضمون روايت‌هاي مورخان، تصويري قابل اعتماد از آن دوران به دست دهد. اين دوره‌ي سي ساله، كه تا صلح امام حسين و معاويه ادامه يافت، آبستن وقايع شگرفي بود كه سرنوشت حكومت زير پرچم اسلام را رقم زد. مورخان اسلام آن را نمونه اي نادر و درخشان از حكومتي به شمار مي‌آورند كه قدرت و قداست را در خدمت خود داشت، اما تاريخ خود سخن ديگري مي‌گويد. بازخواني اين مطالب مجالي است براي بازانديشي در مسائلي كه پس از هزار و چهارصد سال همچنان عالم اسلام را به خود مشغول داشته است، از جمله ماجراي گروه‌هاي سلفي - تكفيري كه روايت جديد همان خيزش خارجي‌گري در صدر اسلام است.

آخرین محصولات مشاهده شده