بنويس تا اتفاق بيفتد(آنچه مي‌خواهيد و به دست‌آوردن)

Writ it down

درباره‌‌ی بنويس تا اتفاق بيفتد(آنچه مي‌خواهيد و به دست‌آوردن)

بدون معطلي فهرست اهداف خود را بنويسيد. روي صفحه معطل نمانيد. اگر ديديد هدفي را به دليل بلند پروازانه يا بعيد بودن، ناديده مي‌گيريد، در هر صورت آن را بنويسيد و كنارش علامت ستاره بزنيد. اين هدفي واقعي است. از زياده‌خواهي نترسيد. حتي آن خواسته‌هايي را كه هيچ روش علمي‌اي براي تحقق‌شان نداريد، بنويسيد. نوشتن آرزوه‌ها و آرمان‌ها مانند نصب تابلويي است كه روي آن نوشته شده: «فروشگاه باز است» با نوشتن شما اعلام مي‌كنيد كه در بازي هستيد. نوشتن هدف روي كاغذ، بخشي از مغز شما را كه به سيستم فعال‌ كننده مشبك معروف است، به حالت آماده باش در مي‌آورد تا در بازي به شما ملحق شود.

آخرین محصولات مشاهده شده